©2008 Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων

Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: Γιώργο Α. Κωνσταντίνου

  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 • Η ΠΕΔ σε επιστολή της προς το Τμήμα Δασών εισηγείται όπως γίνουν τα σχετικά διαβήματα ώστε η διαχείριση του πληθυσμού του Γύπα, γίνεται από το Τμήμα Δασών. (2004)

 • Η ΠΕΔ με επιστολή της γνωστοποίησε στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στον Υπουργό Εσωτερικών καθώς και στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος, την ολοκλήρωση του προγράμματος: «Παρουσίαση του προβλήματος δηλητηριάσεων του Γύπα με δολώματα», παρουσιάζοντας αειφόρες πρακτικές για τη συνέχιση της διαχείρισης και προστασίας του από τις κρατικές υπηρεσίες. (2005)

 • Η ΠΕΔ με επιστολή της στο Τμήμα Δασών εισηγήθηκε όπως η κατοχύρωση του επαγγέλματος του Δασικού γίνεται μέσα από τη σύσταση και λειτουργία ενός Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (Κύπρου) και όχι από τη Δασική νομοθεσία. (2005)

 • Σχετικά με την αποστολή αιτήματος στην UEF από τουρκοκύπριους δασολόγους για να καταστεί η ένωση/ σύνδεσμός τους μέλος της, αποφασίστηκε όπως η ΠΕΔ πάρει απόψεις από το Υπουργείο Εξωτερικών για το τι γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις άλλων ελληνοκυπριακών ενώσεων και συνδέσμων. Στην Κύπρο υπάρχει μόνο μία Ένωση αναγνωρισμένη, μέλος της UEF. (2006)

 • Η ΠΕΔ, στη βάση του Νόμου (Ν.140(Ι)/2005) "Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα", πρότεινε προς το την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, δυο μέλη της για την συμμετοχή ενός εξ' αυτών στην Επιτροπή Αξιολόγησης. (Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος επέλεξε το συνάδελφο κ. Λεόντιο Λεοντιάδη.) (2006)

 • Η ΠΕΔ μέσα από επιστολή της προς το Διευθυντή του Τμήματος Δασών εισηγήθηκε την ανέγερση στήλης στον Σταυρό της Ψώκας όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των δύο συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους αντιμετωπίζοντας τις δασικές πυρκαγιές καθώς και την ανάρτηση φωτογραφίας του μακαριστού συναδέλφου Στέλιου Δημοκρίτου σε περίοπτο χώρο του Τμήματος Δασών. (2006) 

 • Η ΠΕΔ με επιστολή της προς το Δήμαρχο Πάφου, εισηγήθηκε την ονομασία ενός πάρκου στην Πάφο σε "Πάρκο Στέλιου Δημοκρίτου", που έχασε τη ζωή του σε Δασική Πυρκαγιά. (2006)

 • Η ΠΕΔ κατακρίνει τις οποιοσδήποτε απαράδεκτες ενέργειες εμπρησμού που παρατηρούνται στον Ακάμα και παράλληλα στηρίζει τις όποιες προσπάθειες και στάση του Τμήματος Δασών για το θέμα πρόληψης και καταστολής του φαινομένου αυτού. (2006)

 • Η ΠΕΔ θεωρεί ότι συμμετοχή εκπροσώπου της στο Εθνικό Δίχτυο Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία των στόχων του Δικτύου, κάτι που τονίζεται μέσα από επιστολή που ετοίμασε και έστειλε στο Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας. (2008)

 • Η ΠΕΔ με επιστολή της προς το Τμήμα Δασών, εισηγήθηκε όπως στα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα που θα αγοράσει το Τμήμα, δοθούν ονόματα που να τιμούν τη μνήμη των συναδέλφων δασικών που έχασαν τη ζωή τους σε δασικές πυρκαγιές. (2008)

 • Η ΠΕΔ με επιστολή της προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ζήτησε την επανεξέταση των όρων Διαγωνισμού που ετοιμάστηκαν για την ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου «Φύση 2000», από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, αφού σε αυτούς δεν συμπεριλήφθηκε το πτυχίο του Δασολόγου, για περιοχές του Δικτύου οι οποίες χαρακτηρίζονται από εξάπλωση δασικής βλάστησης και όχι μόνο. (2008) 

 • Η ΠΕΔ με επιστολή της προς διάφορους αρμόδιους φορείς (πολιτειακούς αξιωματούχους, πολιτικά κόμματα και κυβερνητικά τμήματα που ασχολούνται με θέματα διατήρησης της φύσης) γνωστοποίησε τη θέση της για την Μόνιμη Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγίου Δάσους Πάφου. (2008)

 • Η ΠΕΔ με επιστολή της προς διάφορα κυβερνητικά τμήμα και ημικρατικούςοργανισμούς και αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ζητά όπως η ειδικότητα του δασολόγου συμπεριληφθεί στα κριτήρια -προδιαγραφές στις προσφορές που προκηρύσσουν τα τμήματα αυτά, για την καταγραφή της βλάστησης κατά την εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. (2009)

 • Η ΠΕΔ με επιστολή της προς τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, εισηγήθηκε όπως στα Σχέδια Υπηρεσίας για τον ΚΟΑΠ, περιληφθεί και το πτυχίο Δασολογίας, αφού το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου αυτού ανταποκρίνεται στα Σχέδια Υπηρεσίας του ΚΟΑΠ καθώς και στη λειτουργία του Οργανισμού. (2009)

 • Η ΠΕΔ με επιστολή της προς τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, παρουσίασε τις θέσεις της για το προσχέδιο διατάγματος σχετικά με τα προσόντα μελετητών σύμφωνα με τον περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα Νόμο [Ν 140 (Ι)/2005]. (2010)

 • Η ΠΕΔ με επιστολή της προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, ζητά όπως εξεταστεί η δυνατότητα εγγραφής άνεργων πτυχιούχων δασολόγων στα μητρώα των υπηρεσιών απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας, καθώς και η προοπτική για αναγνώριση σχετικής εμπειρίας (5 μηνών), σε απόφοιτους Δασολογικών Σχολών, που απαιτείται από τις διατάξεις, για συμμετοχή στις διαδικασίες προσωπικής συνέντευξης, για την εποχιακή πρόσληψη αγροπυροσβεστών / δασοπυροσβεστών. (2012)