©2008 Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων

Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: Γιώργο Α. Κωνσταντίνου

  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων (ΠΕΔ) από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα, έχει μια πολυδιάστατη και πολύπλευρη δράση σε σειρά θεμάτων, που άπτονται του αντικειμένου της δασοπονίας στο σύνολο του. Η ΠΕΔ πέρα από την προσπάθεια της για την προαγωγή των συμφερόντων των μελών της (μέσα από την κατοχύρωση του επαγγέλματος του Δασολόγου), επιδιώκει μέσα από μια πολυδιάστατη δραστηριότητα να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση της δασολογικής επιστήμης στην Κύπρο (μέσα από συμμετοχή μελών της σε διεθνή συνέδρια, διοργάνωση διεθνών συνεδρίων αλλά και ημερίδων στην Κύπρο, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα), και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη δασικής και περιβαλλοντικής συνείδησης στο κυπριακό κοινό (μέσα από δράσεις διάχυσης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η ΠΕΔ είναι μέλος σε δυο διεθνείς οργανισμούς: Union of European Foresters (UEF - Ένωση Ευρωπαίων Δασοπόνων) και τη Διεθνή Ένωση Δασοπόνων (IUSF).

Η ΠΕΔ συμμετέχει σε αριθμό Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, καταθέτοντας τις θέσεις και απόψεις της αναφορικά με θέματα ή και σχέδια νόμων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη δασοπονία στη Κύπρο, αλλά και το φυσικό περιβάλλον στην ολότητα του.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η ΠΕΔ, μέσα από την αγαστή συνεργασία με μέλη της, έχει προχωρήσει στην έκδοση εξειδικευμένων βιβλίων και εντύπων που σχετίζονται με θέματα της Κυπριακής φύσης.

Βιβλία

 • Τσιντίδης Τ. (1995) Τα Ενδημικά Φυτά της Κύπρου., (Την έκδοση χρηματοδότησε η Τράπεζα Κύπρου.) (Το 1998 το βιβλίο μεταφράστηκε στα αγγλικά).

 • Iezekiel S., Bakaloudis D.E., Vlachos C.G. (2008) Conservation of Griffon Vulture "Gyps fulvus" in Cyprus.

Έντυπα

 • 2006 - Έκδοση φυλλαδίου για το Γύπα.

 • 2007 - Έκδοση δίπτυχου: "Σύγχρονες Προσεγγίσεις για την Αναδάσωση Περιβαλλοντικά Υποβαθμισμένων Περιοχών".

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Η ΠΕΔ, θεωρώντας ότι ο φυσικός πλούτος του τόπου μας μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική προσέγγιση για την ανάπτυξη αειφόρου τουριστικής δραστηριότητας (οικοτουρισμός), συμμετέχει με μέλη της στη ξενάγηση / περιδιάβαση, οργανωμένων συνόλων ή φορέων, σε μονοπάτια μελέτης της φύσης ή άλλες περιπατητικές διαδρομές. Στις εξορμήσεις αυτές τα μέλη μας, μέσα από την επιστημονική τους κατάρτιση αλλά και την επαγγελματική τους εμπειρία, παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες προς τους περιπατητές, ενισχύοντας τόσο τη γνώση τους σε θέματα περιβάλλοντος όσο και την περιβαλλοντικής τους ευαισθησία.

Επίσης, η ΠΕΔ θεωρώντας ότι η ενίσχυση της γνώσης και της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων, που αποτελούν τους πολίτες του αύριο και είναι η απαρχή για τη δημιουργία μια κοινωνίας περιβαλλοντικά σκεπτόμενης, που θα εκτιμήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, συμμετέχει με μέλη της στη διεξαγωγή διαλέξεων / σεμιναρίων για θέματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης καθώς και στην οργάνωση και παροχή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, για σχολεία και οργανωμένα σύνολα νέων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΠΕΔ θεωρώντας ότι η δασολογική επιστήμη δεν περιορίζεται σε στεγανές και στατικές αντιλήψεις, αλλά χαρακτηρίζεται από μια δυναμική εξέλιξη και ανάπτυξη τόσο της επιστημονικής γνώσης όσο και των προσεγγίσεων για την ανάπτυξη στρατηγικών διατήρησης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά έργα:

 • 1998-1999 - Η ΠΕΔ συμμετείχε ως συνεργαζόμενος φορέας στο έργο: "Διαχείρισης και Προστασία  στα πλαίσια του προγράμματος  "Θράκη - Αιγαίο- Κύπρος".

 • 2001-2003 - "Προστασία και Διατήρηση του Γύπα στην Κύπρο".

- Συνολικός προϋπολογισμός έργου: € 108.670,00
- Φορέας χρηματοδότησης: UNDP/ UNOPS 
- Συνεργαζόμενοι φορείς: Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων
- Στόχος έργου: Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων και αειφόρων πρακτικών για τη διατήρηση και ενίσχυση της αναπαραγωγής του πληθυσμού του γύπα στην Κύπρο. Η -επίτευξη του στόχου έγινε με παρατηρήσεις πεδίου, ανάλυση των δεδομένων πεδίου και εκπόνηση εξειδικευμένου σχεδίου διατήρησης. (Στα πλαίσια του έργου εκδόθηκε σχετικό βιβλίο - 500 αντίγραφα-, με όλα τα σχετικά αποτελέσματα του έργου).

 • 2005-2008 - Η ΠΕΔ υπόβαλε και εγκρίθηκε ερευνητικό έργο με θέμα: "Δημιουργία Τεχνητής Μονάδας Αναπαραγωγής του Γύπα", σε συνεργασία με το UNOPS. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών της, η ΠΕΔ ανέπτυξε την αναπαραγωγή του Γύπα με τη χρήση ειδικής εκκολαπτικής μηχανής.

 • 2006-2008 - "Σύγχρονες Προσεγγίσεις για την Αναδάσωση Περιβαλλοντικά Υποβαθμισμένων Περιοχών".

- Συνολικός προϋπολογισμός έργου: € 139.125,00
- Φορέας χρηματοδότησης: UNDP-ACT (~ 86%)
- Συνεργαζόμενοι φορείς: Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων, Τμήμα Δασών και ομάδα Τουρκοκυπρίων δασολόγων.
- Στόχος έργου: Η δοκιμή Μυκόριζας (ειδικού μύκητα του ριζικού συστήματος) σε φυτάρια που θα χρησιμοποιηθούν για αναδασώσεις υποβαθμισμένων περιοχών, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα καλύτερης επιβίωσης και ανάπτυξης των φυτών στις περιοχές αυτές. Ως τέτοιες περιοχές είχαν επιλεγεί το εγκαταλειμμένο μεταλλείο Αμιάντου, το εγκαταλειμμένο μεταλλείο Αγροκηπιάς και εγκαταλειμμένο λατομείο στην περιοχή Ακρωτήρι κοντά στο χωριό Ξυλοφάγου.

 • 2012-2014 - "New Skills for New Jobs in the Forest Sector (DRYMOS)".

- Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Συνεργαζόμενοι φορείς: Η ΠΕΔ συμμετέχει με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς την εταιρία Eurosuccess Consulting, συνεργαζόμενο φορέα στο έργο από την  Κύπρο.
- Φορείς του έργου είναι: Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Greece), Action Synergy Α.Ε. (Greece), Πανεπιστήμιο Πάτρας (Greece), Eurosuccess Consulting Ltd (Cyprus), National Forest Centre: Institute for Forest Consulting and Education Zvolen (Slovakia), University of Fribourg (Switzerland), ETIFOR SRL (Italy), Associação Protuguesa de Educação Ambiental (Portugal), Castilla y León Wood and Dorest Service center (Spain).


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Το πολυδιάστατο έργο της ΠΕΔ αντικατοπτρίζεται και μέσα από τη συμμετοχή της, αλλά και την οργάνωση από μέρους της, ημερίδων και διεθνών συνεδρίων για σύγχρονα δασοπονικά / περιβαλλοντικά θέματα. Η ΠΕΔ θέλοντας να ενημερώνει τα μέλη της με τις σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από δασοπονικά θέματα συμμετέχει με εκπροσώπους της σε διάφορα συνέδρια στο εξωτερικό, όπως:

 • Παγκόσμια Συνέδρια Δασοπονίας,
 • Legal Aspects of European Forest Sustainable Development,
 • Πανελλήνια Δασολογικά Συνέδρια,
 • Συνέδριο Ζωογεωγραφίας και Οικολογίας της Ελλάδας και των Γειτονικών Περιοχών και
 • 7ο PMP Scientific Programme στη Χαλκιδική,  22-26 Απριλίου.

Από το 1993 η ΠΕΔ, μέσω εκπροσώπου της, συμμετέχει σε όλα τα συνέδρια / ημερίδες που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Δασοπόνων (UEF). Επιστέγασμα αυτής της αδιάλειπτης και ενεργούς συμμετοχής της, ήταν να φιλοξενήσει μέχρι στιγμής δυο διεθνή συνέδρια της UEF στη Κύπρο. Τα συνέδρια αυτά, διεξήχθησαν με τη συνεργασία (συνδιοργανωτές) του Συνδέσμου Δασοπόνων Αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου, ασχολήθηκαν με επίκαιρα δασοπονικά θέματα, ενώ η όλη οργάνωση τους χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιτυχής. Συγκεκριμένα τα δυο συνέδρια που διοργανώθηκαν στη Κύπρο ήταν:

 • 22-26 Οκτωβρίου 2003 - Forest Recreation in Europe. Λάρνακα, Κύπρος.
 • 13-15 Οκτωβρίου 2011 - The Contribution of Visitor / Environmental Centers to Public Awareness / Environmental Education Forest Recreation in Europe. Λεμεσός, Κύπρος.

Επίσης, η ΠΕΔ κατά τακτά χρονικά διαστήματα διοργάνωσε εξειδικευμένα εργαστήρια / ημερίδες με επίκαιρα δασοπονικά θέματα, που σκοπό είχαν να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν δασολόγους /δασοπόνους στο γνωστικό αντικείμενο της δασοπονίας. Στα εργαστήρια / ημερίδες αυτές, πέρα από τα μέλη της ΠΕΔ προσκλήθηκαν και μίλησαν εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό (ανάλογα με το αντικείμενο μελέτης της ημερίδας):

 • 1995 - Ημερίδα με θέμα: Επέκταση της δασοκάλυψης στην Κύπρο.
 • 2002 - Διήμερο εργαστήρι: Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος των Γεωτεχνικών. (Συνδιοργανωτές: Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων).
 • 2009 - Διήμερο εργαστήρι με θέμα: Κλιματικές Αλλαγές και Δασοπονία.