ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
H δασοπονία και τα δάση, σε όλες τις περιόδους της ιστορίας της Κύπρου, προσέφεραν στους Κυπρίους αγαθά και υπηρεσίες που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του για την συγκεκριμένη περίοδο. Τέτοια αγαθά και υπηρεσίες ήταν:

  • Η ξυλεία και η ενέργεια για την παρασκευή φαγητού και για θέρμανση
  • η τροφή για τους ανθρώπους και η βοσκήσιμη ύλη για τα ζώα
  • το καταφύγιο και η προστασία από τους κατακτητές

Τα δάση της Κύπρου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας υποβαθμίστηκαν λόγω της έλλειψης επαρκούς νομοθετικού πλαισίου και μέτρων προστασίας του δάσους.

Κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας δόθηκε περισσότερη σημασία στην προστασία και διαχείριση των δασών. Δημιουργήθηκε το πρώτο σώμα δασοπυροσβεστών, θεσπίστηκε ο Περί Δασών Νόμος έγινε η πρώτη μαζική δασική απογραφή και η κωδικοποίηση της Επίσημης Δασικής Πολιτικής και το πιο σημαντικό ήταν η ίδρυση του δασικού κολλεγίου.
 
Σήμερα ο ρόλος των δασών έχει αλλάξει. Στην Κύπρο με βάση την αναθεωρημένη Δασική Πολιτική η στρατηγική διαχείρισης στηρίζετε στην πολλαπλή χρήση των δασών και στις υπηρεσίες που προσφέρουν ενώ η παραγωγή ξύλου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα.

Αγαπητέ επισκέπτη, στόχος της Π.Ε.Δ είναι να σου παράσχει εκείνες τις πληροφορίες που θα σε ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τα δάση και τα οφέλη που σου προσφέρουν για να σε καταστήσουν  ικανό δασοπόνο που να συμβάλεις στην περαιτέρω προστασία και αειφορική διαχείριση του δάσους της Κύπρου.

©2008 Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων

Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: Γιώργο Α. Κωνσταντίνου
Τελευταία Νέα